Ionic – sprawdzanie połączenia z internetem i z serwerem.

Chciałbym wam pokazać coś co wydaje się dość oczywiste, a jednak sporo jest ludzi pyta o to na różnych forach. Mowa o sprawdzaniu w Ionic’u czy urządzenie ma połączenie z internetem oraz czy serwer API odpowiada.

Ja rozwiązałem to w głównym komponencie aplikacji (app.component.ts) w następujący sposób:

import {Component} from '@angular/core';
import {Platform, Events} from 'ionic-angular';
import {StatusBar} from '@ionic-native/status-bar';
import {SplashScreen} from '@ionic-native/splash-screen';
import {HomePage} from '../pages/home/home';
import {OfflinePage} from '../pages/offline/offline';
import {ApiErrorPage} from '../pages/api-error/api-error';
import {Network} from '@ionic-native/network';
import {NetworkProvider} from '../providers/network-provider';
import {ApiService} from "../services/api-service";

@Component({
  templateUrl: 'app.html'
})
export class MyApp {
  private mainPage: any = HomePage;
  private offlinePage: any = OfflinePage;
  private apiErrorPage: any = ApiErrorPage;
  public currentPage: any;
  public apiStatus = null;
  public online: boolean = true;

  constructor(platform: Platform,
        statusBar: StatusBar,
        splashScreen: SplashScreen,
        public events: Events,
        public network: Network,
        public networkProvider: NetworkProvider,
        private apiService: ApiService
  ) {
    splashScreen.show();

    platform.ready().then(() => {
      statusBar.styleDefault();
      splashScreen.hide();
      this.initializeApp();
    });
  }

  initializeApp() {
    this.networkProvider.initializeNetworkEvents();
    this.checkConnection();

    this.events.subscribe('network:offline', () => {
      this.online = false;
      this.chooseCurrentPage();
    });

    this.events.subscribe('network:online', () => {
      this.online = true;
      this.checkApi();
    });
  }

  checkConnection() {
    this.online = this.networkProvider.network.type !== 'none';

    if (this.online) {
      this.checkApi();
    } else {
      this.chooseCurrentPage();
    }
  }

  checkApi() {
    this.apiService.checkApi(
      () => {
        this.apiStatus = true;
        this.chooseCurrentPage();
      },
      () => {
        this.apiStatus = false;
        this.chooseCurrentPage();
      }
    );
  }

  private chooseCurrentPage() {
    if (this.online) {
      if (this.apiStatus !== false) {
        this.currentPage = this.mainPage;
      } else {
        this.currentPage = this.apiErrorPage;
      }
    } else {
      this.currentPage = this.offlinePage;
    }
  }
}

Jak widać mam pola w klasie które trzymają trzy strony: mainPage, offlinePage, i apiErrorPage. W zależności od statusu połączenia z internetem i z serwerem odpowiednia strona podstawiana jest w polu currentPage.

Zawartość pola currentPage jest podstawiona w jedynej linijce kodu w pliku app.html:

<ion-nav [root]="currentPage"></ion-nav>

Połączenie jest sprawdzane przy uruchomieniu aplikacji oraz przy pomocy obserwowania zdarzeń, którego implementacja opiera się na klasie NetworkProvider, której zawartość pochodzi z tego wątku i wygląda następująco:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { Events } from 'ionic-angular';
import { Network } from '@ionic-native/network';

export enum ConnectionStatusEnum {
  Online,
  Offline
}

@Injectable()
export class NetworkProvider {
  private previousStatus;

  constructor(public network: Network,
        public eventCtrl: Events) {
    this.previousStatus = ConnectionStatusEnum.Online;

  }

  public initializeNetworkEvents(): void {
    this.network.onDisconnect().subscribe(() => {
      if (this.previousStatus === ConnectionStatusEnum.Online) {
        this.eventCtrl.publish('network:offline');
      }
      this.previousStatus = ConnectionStatusEnum.Offline;
    });
    this.network.onConnect().subscribe(() => {
      if (this.previousStatus === ConnectionStatusEnum.Offline) {
        this.eventCtrl.publish('network:online');
      }
      this.previousStatus = ConnectionStatusEnum.Online;
    });
  }
}

Z kolei do sprawdzania czy serwer api odpowiada zaimplementowałem prostyendpoint po stronie api, który ma za zadanie jedynie zwrócenie statusu http 200. Natomiast po stronie aplikacji używam metody w serwisie ApiService, które wspomniany endpoint sprawdza. Serwis ten, po usunięciu kodu niezwiązanego z tym artykułem, wygląda tak:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { ConfigService } from './config-service'

@Injectable()
export class ApiService {
  private endpointApiTest = '/api/test';

  constructor(public http: HttpClient, public config: ConfigService ) {

  }

  public checkApi(successCallback, errorCallback) {
    this.subscribePromise(
      this.http.get(this.config.apiUrl + this.endpointApiTest),
      successCallback,
      errorCallback
    );
  }

  private subscribePromise(promise, successCallback, errorCallback)
  {
    promise.subscribe(
      (data => {
        if (typeof successCallback === 'function') {
          successCallback(data);
        }
      }),
      (error => {
        if (typeof errorCallback === 'function') {
          errorCallback(error);
        }
      }),
    );
  }
}

W moim projekcie pobieram adres url API z serwisu ConfigService, u siebie możecie zrobić to jak wam będzie najwygodniej.

Udostępnij

Skomentuj