Api w Laravelu – zwracanie odpowiedzi zamiast przekierowań

Dawno mnie tu nie było, bo byłem na urlopie a zaraz po nim wskoczyłem do nowego projektu i jakiś czas zastanawiałem się o czym napisać. Natrafiłem na jedną rzecz, której użyłem już w kilku projektach, dlatego myślę, że warto o tym napisać.

Jeśli robiłeś API w Laravelu, możliwe że spotkałeś się z takim zachowaniem, że gdy walidacja requestu nie przechodzi, wykonywane jest przekierowanie. Zamiast tego, lepiej byłoby dostać w odpowiedzi JSON z informacją o błędzie. Jak to zrobić? Już pokazuję.

1. W katalogu app utwórz katalog Factories a w nim plik ApiResponseFactory.php o treści:

<?php
namespace App\Factories;

use Illuminate\Http\Response;
use Illuminate\Support\MessageBag;

/**
 * Class ApiResponseFactory
 * @package App\Http\Responses
 */
class ApiResponseFactory
{
  const RESPONSE_FIELD_ERRORS = 'errors';
  const MESSAGE_ENTITY_NOT_FOUND = 'Entity not found.';

  /**
   * @param MessageBag|array|string $errors
   * @return Response
   */
  public static function badRequest($errors)
  {
    return response(
      [
        self::RESPONSE_FIELD_ERRORS => $errors
      ],
      Response::HTTP_BAD_REQUEST
    );
  }

  /**
   * @return Response
   */
  public static function notFound()
  {
    return response(
      [
        self::RESPONSE_FIELD_ERRORS => self::MESSAGE_ENTITY_NOT_FOUND
      ],
      Response::HTTP_NOT_FOUND
    );
  }
}

2. W katalogu app utwórz katalog Exceptions a w nim plik Handler.php o treści:

<?php

namespace App\Exceptions;

use App\Factories\ApiResponseFactory;
use Exception;
use Illuminate\Database\Eloquent\ModelNotFoundException;
use Illuminate\Foundation\Exceptions\Handler as ExceptionHandler;
use Illuminate\Validation\ValidationException;

class Handler extends ExceptionHandler
{
  /**
   * A list of the exception types that are not reported.
   *
   * @var array
   */
  protected $dontReport = [
    //
  ];

  /**
   * A list of the inputs that are never flashed for validation exceptions.
   *
   * @var array
   */
  protected $dontFlash = [
    'password',
    'password_confirmation',
  ];

  /**
   * Report or log an exception.
   *
   * @param \Exception $exception
   * @return void
   */
  public function report(Exception $exception)
  {
    parent::report($exception);
  }

  /**
   * Render an exception into an HTTP response.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Exception $exception
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function render($request, Exception $exception)
  {
    switch (true)
    {
      case $exception instanceof ModelNotFoundException:
        return ApiResponseFactory::notFound();

      case $exception instanceof ValidationException:
        return ApiResponseFactory::badRequest($exception->validator->errors());

      default:
        return parent::render($request, $exception);
    }
  }
}

I tyle wystarczy, żeby odpowiedź Http wyglądała mniej-więcej tak:

{
  "errors": {
    "fromCity.id": [
      "The city name field is required."
    ]
  }
}

Dodatkowo nasz handler będzie wyłapywał wyjątki typu ModelNotFoundException, które pojawiają się, kiedy szukamy encji przy pomocy metody findOfFail.

Jeśli do autentykacji w Twoim API używasz Laravel Passport, musisz pamiętać o wysyłaniu headera Accept: application/json we wszystkich requestach. Bez tego nadal będziesz otrzymywać przekierowania stronę logowania.

Udostępnij
Tags:,

Skomentuj